Site Preparation Management

ผู้นำด้านการออกแบบและก่อสร้าง Professional DATA CENTER

PROfessional DATACENTER

Data Center ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจในการดำเนินงานของหลายๆธุรกิจ ในปัจจุบัน SITEM จึงได้มุ่งเน้นในการยกระดับมาตรฐาน Data Center ในความรับผิดชอบของ SITEM ทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

PROfessional Management

เพื่อให้สินค้าและบริการของ SITEM มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน SITEM ได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 และ ระบบบริหารคุณภาพสำหรับงานโครงการ มาตรฐาน ISO 10006:2003 มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในทุกขั้นตอน

PROfessional Service

ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ Zero Down time สำหรับทุก Data Center ที่ SITEM ให้การดูแล โดยเราได้จัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Center โดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแบบมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบไปด้วย รูปแบบการให้บริการแบบครบวงจรในด้านต่างๆ

PROfessional Academy

เพื่อเป็นการยกระดับขององค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร ทั้งของ SITEM และ บุคลากรในด้าน Data Center ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน SITEM จึงได้จัดตั้งทีมงานสำหรับศึกษาและค้นคว้า มาตรฐานสากล และนวัตกรรมเชิง Data Center เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

Latest Seminar

สัมมนาเชิงวิชาการ "ความสำคัญของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)" ในองค์กรธุรกิจ ยุค Digital Economy และการปรับตัวสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC" วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเอมรัล รัชดา
Screenshot 2015-03-13 16.28.37

Data Center หัวใจขององค์กรในยุค Digital Economy

องค์กรธุรกิจ ท่ีมีหลากหลาย อยู่บนโลกน้ีอาจมีสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันไป แต่มีอยู่ส่ิงหน่ึงที่ทุกๆ องค์กร ก็ให้ความสําคัญเหมือนกัน นั่นก็คือ ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเจ้าหนี้ – ลูกหน้ี ซึ่งนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเข้าสู่ยุคของ Digital Economy ข้อมูลเหล่านั้นล้วนเป็นข้อมูล Digital ซึ่งต้องถูกจัดเก็บด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุปกรณ์ที่เรามักเรียกรวมๆว่า เครื่อง Server โดยในปัจจุบันนี้ เครื่อง Server ถูกบริหารจัดการให้อยู่ในสถานท่ีที่มีสภาวะเหมาะสม ปลอดภัย และสถานท่ีแห่งน้ันขององค์กร เราเรียกกันว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ Data Center
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ Data Center ท่ีดี ต้องมีระบบสนุบสนุน รองรับให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชม.

องค์ประกอบของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ Data Center ตามมาตรฐานสากล

  1. คือตัว information หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งส่วนนี้ทุกองค์กร ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ประเภท server
  2. คือส่วนสนับสนุนด้านพลังงานไฟฟ้า (power supply) ซึ่งปกติแล้วทุกองค์กร จะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจากกระแสไฟฟ้า จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือการไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) สามารถทำงานได้ 24 ชม. อย่างแท้จริงเพราะยังมีอีกหลายปัจจัย ที่ทำให้การจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าต้องหยุดชะงัก หรือไฟดับ ดังนั้นศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) ควรจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) สำรองไว้ เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟทดทแน ในช่วงที่การไฟฟ้า ยังไม่สามารถจ่ายไฟให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เราได้ แต่ก่อนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (generator) จะเริ่มทำงาน และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ศูนย์ได้นั้น เครื่องยนต์จะมีช่วงเวลาในการเริ่มเดินเครื่อง อาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 วินาที ไปจนถึง 2 นาที แต่ความเป็นจริงแล้วตัว server ไม่สามารถขาดไฟฟ้าไปจ่ายให้กับมันได้แม้แต่วินาทีเดียว ดังนั้นช่วงคาบเกี่ยวของเวลาตรงนี้ เราจึงต้องมี UPS (uninterruptible power supply) ติดตั้งไว้เพื่อไม่ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (data center) ขาดกระแสไฟฟ้าและนอกจากกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปให้กับ server แล้ว เรายังต้องจ่ายให้กับระบบสนับสนุนอื่นๆด้วย เช่น ระบบ cooling, ระบบ monitoring ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ ในศุนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center)
  3. ส่วนสนับสนุนด้านการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (cooling) ส่วนนี้คืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศประเภทที่ควบคุมความชื้นได้ เพราะความชื้นมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ หรือเรียกว่า Precision Air และการติดตั้ง Precision Air ให้กับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) นั้นจะถูกออกแบบให้ส่งผ่านความเย็นจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน เนื่องจากความร้อนส่วนมากในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) จะเกิด server ที่ติดตั้งใน rack ดังนั้นหากเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริเวณด้านบนเหมือนติดแอร์บ้าน แอร์จะทำงานหนักมาก เพราะกว่าจะส่งความเย็นมาถึงจุดที่ร้อน สมเย็นต้องเดินทางไกล ดังนั้นแอร์ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) จะออกแบบให้เป่าลมเย็นจากพื้นและเป่าตรงเข้าหาหน้าตู้ Rack นั่นหมายความว่าพื้นห้องของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) ซึ่งเรียกว่า raised floor หรือพื้นยก และในการจะคำนวณว่า Precision Air ที่จะต้องมีนั้น ควรจะมีกี่ BTU ต้องใช้กี่ตัว ขึ้นอยู่กับขนาดห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง
  4. สายนำสัญญาณ (cabling) อุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีการเชื่อมต่อ เพื่อส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยที่ข้อมูลที่แตกต่างกันจะมีลักษณะของสายที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังแตกต่างที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานของสายแต่ละประเภทด้วย
  5. ส่วนของการเฝ้าติดตามและแสดงผล (monitoring) เป็นส่วนที่เราจะให้ความสนใจมากที่สุดหลังจากที่เรามี 4 องค์ประกอบที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ครบแล้ว เพราะส่วน monitoring เป็นส่วนที่ช่วยเราคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (data center) ต้องหยุด การทำงานซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีระบบการ monitoring ได้ดีและละเอียดมากๆ เพราะสามารถตรวจสอบและรายงานผลได้ในระดับ real-time และสามาาถเตือนให้เราทราบถึงแนวโน้ม ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิภายในห้อง / อุณหภูมิแต่ละ Rack / น้ำที่อาจรั่วซึมเข้าไปหรือแม้แต่ควันไฟ ซึ่งความละเอียดของการ monitoring นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณที่แต่ละองค์กรต้องการ

DataCenterSitemA
DataCenterSitemB
3DHopital
DataCenterSitemC