มาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

มาตราฐานศูนย์คอมพิวเตอร์

จึงต้องอาศัยการออกแบบที่ได้มาตรฐานมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ซึ่งมาตรฐานสากลที่นิยมใช้สำหรับเป็นแนวทางในการสร้าง Data Center นั้น มีอยู่ 3 มาตรฐาน