มาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ออกแบบ ก่อสร้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ตามมาตรฐาน TIA-942, BICSI, UPTIME INSTITUTE TUV และวสท. และให้บริการบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

หลักการออกแบบ

การออกแบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้ง การออกแบบระบบโดยรวม อุปกรณ์ที่เลือกใช้