ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ (Container Data Center)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ container คือ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ประกอบด้วยการคำนวณและออกแบบระบบที่สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นในศูนย์