Power Products

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ผลิตภัณฑ์ RIELLO

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ Uninterruptible Power Supply หรือ UPS 

หลักการออกแบบ

การออกแบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้ง การออกแบบระบบโดยรวม อุปกรณ์ที่เลือกใช้

การบริหารความเสี่ยงด้านไอที‬ (IT Risk Management)

‪การบริหารความเสี่ยงด้านไอที‬ (IT Risk Management)
การดําเนินการระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงต่อการถูกกระทําจากการบุกรุก (intrusion) หรือการแสวงหาประโยชนจากภาวะเสี่ยง (vulnerability) ที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ

แนวทางในการออกแบบศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่และการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเดิม

เมื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล(Data Center) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกแบบศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ หรือให้ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล(Data Center) เดิม