ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)

  ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)                     ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบบุคคลและบันทึกการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยโดยผู้ที่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ จะไม่สามารถปลดล็อกประตู หรืออุปกรณ์นั้นได้ ซึ่งอาศัยหลักการตรวจสอบจาก 3 ตัวแปรหลัก ดังนี้ RFID Tag (บัตร หรือ Token ต่างๆ) PIN (Password) Biometric (Finger Print, Face Recognition หรือ IRIS)                   สำหรับความปลอดภัยขั้นสูง ระบบ Access Control…