40th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563