SITEM : มาตรการรับมือการระบาดไวรัส Covid-19

ตามสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 ซึ่งทราบกันอยู่แล้ว ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบริการได้โดยไม่หยุดชะงัก