SITEM : สนับสนุนและพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์

SITEM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและพัฒนา ระบบหุ่นยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานใน “(FIBO) ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลด COVID-19