SITEM เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด

SITEM ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้พนักงาน หลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างจังหวัดหรือรวมตัวกัน