สัมมนาออนไลน์หัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองจ้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562 (PDPA)

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น ทำให้ในปัจจุบันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่าย