PUE – Data Center

หลายปีมานี้ SITEM ได้หาเครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือลดค่า PUE ของ Data Center มาโดยตลอด