SITEM ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ “มูลนิธิ วชิรพยาบาล”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด นำโดย นายไตรสิทธิ์ ตานพิพัฒน์ ในนามตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับคณะแพทย์ศาสตร์  “มูลนิธิ วชิรพยาบาล”

37th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “มหกรรมดาตาเซนเตอร์” ซึ่งจัดขึ้นโดย วสท.

เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมทำ (MOU) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ