ท่อไร้ประกายไฟและความร้อน PYPLOK

PYPLOK เป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรจากประเทศแคนาดา ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันมาตราฐานระดับโลก เช่น ASME, ANSI, DNV, ABS, BV, CCS, NK, LLYOD

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ