ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Diesel Rotary UPS – PILLER

ผลิตภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) จากประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตและพัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบ Diesel Rotary UPS : DRUPS ขนาดตั้งแต่ 500kW ไปจนถึง 40MW