Marioff ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approval สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำของ HI-FOG® นั้นจะใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเครื่องจักรที่สำคัญและดับเพลิงที่แหล่งเพลิงไหม้ ช่วยลดความเสียหายและลดเวลาที่ต้องหยุดการทำงานให้น้อยที่สุด