งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “มหกรรมดาตาเซนเตอร์” ซึ่งจัดขึ้นโดย วสท.

SITEM ได้เข้าร่วม งาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์ ปี 2562 ร่วมกับ วสท. ในหัวข้อ “Secured Data Center for Smart City” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562