AEG Power Solutions ประกาศความสำเร็จในการติดตั้ง UPS

ระบบที่ติดตั้งจะทำให้ระบบควบคุมของกระบวนการผลิตสารเคมีของโรงงานปลอดภัย กระบวนการผลิตสารเคมีไม่ควรถูกขัดจังหวะ เพื่อคุณภาพการผลิตที่ดี