Multi Power

เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ Riello UPS MULTI POWER (รุ่น MPW และรุ่น MPX) เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติชนิด 3 เฟส ในรูปแบบโมดูล่า (Modular architecture)