TMI 2020 “สู่คุณภาพเทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุน ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 ในครั้งนี้