การออกแบบระบบสำรองไฟฟ้า: แบบรวมศูนย์ (Centralized) หรือแบบกระจาย (Distributed bypass)

เมื่อออกแบบแผนการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละสถาปัตยกรรม