ลดอุปกรณ์อัจฉริยะที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วย Wireless Network Connector

Wireless Network Connector ของ Packet Power เป็นวิธีง่ายๆในการทำให้อุปกรณ์ตรวจวัดซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายให้ทำงานผ่านเครือข่ายไร้สายของ Packet Power