Professionalism

มืออาชีพด้าน ดาต้าเซ็นเตอร์

SITEM ได้เล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐาน Data Center
ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจในการดำเนินงานของหลายๆธุรกิจ

ในปัจจุบัน SITEM จึงได้มุ่งเน้นในการยกระดับมาตรฐาน Data Center ในความรับผิดชอบของ SITEM ทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของความเสถียรภาพของระบบ, การประหยัดพลังงาน, ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการประเมินถึงความคุ้มค่า และความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร

ในปัจจุบัน SITEM ได้นำมาตรฐานสากลในการออกแบบ และบริหารจัดการ Data Center มาประยุกต์ใช้กับทุกโครงการที่ SITEM ดำเนินการ ทั้งการออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการและบำรุงรักษาหลังการใช้งาน ทั้งในด้านของการออกแบบ เพื่อความเสถียรภาพของระบบ และการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่นมาตรฐาน TIA, Uptime, Bicsi, LEED, NFPA, ASHRAE และ วสท.

Professional Management

การจัดการ อย่างมืออาชีพ

SITEM ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบการทำงานของบริษัท ในทุกขั้นตอน ทุกส่วนงานของบริษัท

ไม่เพียงแต่การบริหารระบบคุณภาพภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารคุณภาพจากปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานของ SITEM ได้ ดังนั้น เพื่อให้สินค้าและบริการของ SITEM มีมาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน SITEM ได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการ ในทุก ๆ โครงการที่ SITEM รับผิดชอบนั้น จะเป็นไปตามข้อตกลง และได้มาตรฐานทั้งในเชิงวิชาการและความสำเร็จของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ อย่างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) ยิ่งต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ เพราะศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) ของแต่ละองค์กรนั้น เป็นส่วนงานที่ต้องการเสถียรภาพสูง และมีมาตรฐานในระดับสากล

ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) ทื่ SITEM ได้ออกแบบให้ลูกค้าทุกรายจะต้องง่ายต่อการบริหารจัดการและมีเสถียรภาพสูงเช่นกัน

บริการก่อนเริ่มใช้ Data Center

การบริการก่อนเปิดใช้งาน Data Center เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าทุกระบบของ Data Center จะสามารถทำงานได้อย่างมั่นคง

บริการระหว่างการใช้งาน

การบำรุงรักษาตามวาระการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนอะไหล่ จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องมีประสิทธิภาพปฏิบัติโดยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในงานวิศวกรรมบริการ

ขยายการใช้งาน

หลังจากการเปิดใช้งาน Data Center แล้ว การขยายหรือปรับปรุง Data center ให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้น เป็นงานที่ต้องลงรายละเอียดอย่างเพียงพอ

แอพ Smile Sitem

Smile SITEM แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงรายละเอียดงานด้านการบริการของ SITEM

Professional Service

บริการ มืออาชีพ

SITEM ได้เล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐาน Data Center
ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจในการดำเนินงานของหลายๆธุรกิจ

การบริหารจัดการและบำรุงรักษา Data Center นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่น้อยไปกว่า การออกแบบ และติดตั้ง Data Center

ด้วยเหตุนี้ SITEM จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการให้บริการด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษา Data Center หลังจากการติดตั้งใช้งานด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ Zero Down time สำหรับทุก Data Center ที่ SITEM ให้การดูแล โดยเราได้จัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Center โดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแบบมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งประกอบไปด้วย รูปแบบการให้บริการแบบครบวงจรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SITEM PROfessional Call Center, SITEM PROfessional Mobile Service, SITEM PROfessional Learning Center, SITEM PROfessional Help Desk

Professional Academy

ยกระดับความรู้และศักยภาพบุคลากร

เพื่อเป็นการยกระดับขององค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร ทั้งของ SITEM และ บุคลากรในด้าน Data Center ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

SITEM จึงได้จัดตั้งทีมงานสำหรับศึกษาและค้นคว้า มาตรฐานสากล และนวัตกรรมเชิง Data Center เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้เรายังผลักดันและส่งเสริมให้ทีม SITEM PROfessional Academy ได้มีการจัดสัมมนาและการประชุมเชิงวิชาการทั้งภายในประเทศ และระดับภูมิภาค เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน, พัฒนามาตรฐาน และองค์ความรู้ด้าน Data Center เชิงนวัตกรรม ของประเทศไทย ให้พัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตัวตนขององค์กร

ตัวตนขององค์กรเรา – วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของ SITEM

วิสัยทัศน์

SITEM คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเป็นที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา และบริหารจัดการอาคาร Data Center และนวัตกรรมระบบวิศวกรรมเฉพาะทางภายในอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ของประเทศไทยที่พร้อมเป็นหนึ่งในองค์กร ระดับมืออาชีพของไทย ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ยกระดับมาตรฐานบริษัท ทั้งในด้านบุคลากร องค์ความรู้, ระบบงาน รวมถึงสินค้าและบริการ ให้เป็นมืออาชีพ อย่างมีนวัตกรรม และร่วมเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่พร้อมเป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่พันธมิตร ลูกค้า วิศวกรไทยรุ่นใหม่ และสังคม

S

Satisfaction

การสร้างความพึงพอใจเกินคาดหวัง ยึดมั่นในการมีใจรักบริการ (Service-Mind) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

I

Initiative Thinking

การสรรสร้างสิ่งใหม่ ความคิดใหม่ ไม่ยึดติดกับรูปแบบความคิดเดิม กล้าคิดค้นและแสดงความคิดเห็นในบรรยากาศที่เปิดกว้างและมุมมองที่สร้างสรรค์

T

Trust

ความโปร่งใสในทุกนโยบาย ทุกขั้นตอนการทำงาน และความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีมที่มีเป้าหมายเดียวกัน

E

Educate

รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถก้าวขึ้นมามีส่วน ร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับองค์กรอย่างภาคภูมิใจ

M

Maintain

การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ และการรักษามาตรฐานคุณภาพระดับมืออาชีพ ของสินค้า บริการ รวมถึงคุณภาพและความสามารถของพนักงานทุกคน

ลูกค้าคือ บุคคลที่สำคัญที่สุด ที่ได้มอบโอกาสให้เราได้รับใช้

กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ


กลุ่มเอกชน


กลุ่มธนาคาร


กลุ่มโรงพยาบาล


กลุ่มมหาวิทยาลัย