Whitepaper

แนวโน้มและเทคโนโลยีในห้องประชุม

ในทุก ๆ องค์กรเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการประชุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็กระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือการประชุมใหญ่ ๆ …

Read More